Z. Tóth Csaba: „Erődvárosok Országa” az Uráltól keletre

Z. Tóth Csaba:

„Erődvárosok Országa” az Uráltól keletre
– és lehetséges szabir-magyar vonatkozásai

Számunkra is érdekes lehet az a páratlan felfedezés, amely még az 50-es, 60-as években, katonai légifényképezés során jutott az orosz régészek tudomására, majd a 90-es évektől kezdve vált ismertebbé az eredmények nemzetközi publikációi révén: az Urálon túl, Magnyitogorszktól keletre, mintegy 150 x 400 km-es területen, több mint húsz, bronzkori erődváros maradványait találták, kerek, négyzetes és ovális alaprajzzal, közelükben falvakkal és temetkezési helyekkel, gazdag leletanyaggal, melyeknek nem voltak előzményei az Urálnál, sem egész Észak-Eurázsiában. Az ismeretlen, korai társadalom hagyatékát eleinte a sztyeppei-altáji Andronovó-kultúrához sorolták, de kiderült, hogy az uráli kultúra i.e. 2100-1500 közé tehető, és kelet felé irányuló későbbi expanziójának eredménye volt Andronovó. Így a kelet-uráli kultúrát első lelőhelyéről végül Szintasta-kultúrának nevezték el, melyet a vezető régész, Sz. J. Zdanovics „Erődvárosok Országának” is elkeresztelt. A felfedezések igencsak megmozgatták az orosz érdeklődők fantáziáját, egyesek a szlávság ősi fészkét, Zarathustra szülőhelyét vélték látni az emlékekben (ld. V. A. Shnirelman, 1998), de a lelkes ötletekkel együtt vagy ezek nélkül is fontos és érdekfeszítő az egész kérdéskör, különösen nekünk, magyaroknak, hiszen már eddig is ezen a vidéken keresték az „őshazánkat”, igaz, nem kevés módszertani, nyelvtudományi túlzással. Mindenekelőtt nézzük röviden a történeti körülményeket, és magukat az emlékeket, elsősorban L. Koryakova – A. V. epimakhov átfogó régészeti munkája nyomán (The Urals and Western Siberia in the Bronze and Iron Age, Cambridge University Press, 2007).

Az „Erődvárosok Országa” az Urál és a Tobol között; 1. mai település, 2. erődített települések, 3. geológiai-régészeti feltárások, 4. ősi rézbányák, 5. kurgánok. (Kor.-Epi., p. 35)

A Szintasta-kultúra telepesei, akiket a szakirodalom általában korai árja, („jafetita”) eredetűnek tart, tehát az iráni visszaköltözésük és indiai honfoglalásuk előtti árjáknak (genetikailag R1a, R1b Y-DNS marker, ami jellemző a mai „turániakra”, pl. a türkménekre), nyilvánvalóan gazdagabb élőhelyek, víznyerőhelyek, érclelőhelyek keresése során jutottak el az Urál-hegység és a sztyeppe térségébe 4000 évvel ezelőtt, vallási értelemben talán egyfajta „hyperboreus paradicsomot” is keresve, amihez hozzájárulhattak a déli területek más népeivel folytatott háborúskodások, túlnépesedés, klímaváltozás. Történetileg e vándorlás okait igazolhatják a korai szemiták (J1, J2 Y-DNS), főként asszírok, akkádok, amoriták támadásai, térnyerése. Ez az őslakók egy részének elvándorlását eredményezhette, talán több lépcsőben, s kezdetben katonai céllal, hogy a Taurus-hegység kimerülő rézbányái helyett az Urálnál szerezzék be a munícióhoz szükséges nyersanyagokat, csakúgy, mint lovakat, amik ekkoriban még újnak számítottak a hadviselésben. Sz. A. Grigorjev rámutatott (Sintashta Culture and Some Questions of Indo-Europeans Origin, és tanulmányai a Kurgans, Ritual Sites and Settlements, 2000. kötetben), hogy az uráli „Erődvárosok Országának” legközelebbi párhuzamai az elő-ázsiai, anatóliai, transzkaukázusi térségben találhatók. Mint írja: „A Szintasta erődített településeket kerek falak és sáncok veszik körül. A házak egymáshoz illeszkednek. Közvetlen analógiáik csupán Anatóliából (Demircihöyük, Pulur, Mersin), és a Transzkaukázusból (Üzerlik Tepe) ismertek [ld. még Chorezm, a mai Khiva emlékeit – a ford.]. A Szintasta temetkezési hagyományok ugyancsak azonosak e térségekével [kivéve a lovastemetkezéseket – a ford.]. Egyéb tárgyaknak (fémtárgyak, kerámiák etc.) is itt vannak a párhuzamaik. A fémelőállítás technológiája nagyon jellegzetes. A fémiparosok arzénnal ötvözték a rezet az ércolvasztás fázisában. Kelet-Európában efféle bronzelőállítás nem ismeretes, de ismert Transzkaukáziában és talán a Közel-Keleten. A fegyverek, eszközök, ékszerek, és más leletek összefüggései is hasonlók a Transzkaukázusban és Kisázsiában. A szövési technológia is valamely déli központból származott” (ford. Z.T.Cs., ld. még Korfman: Demircihöyük). A telepesek Közép-Ázsia érintésével érkezhettek az Urálhoz, amire utalhat Tolsztov munkája (Az ősi Chorezm), melyben egy árja-anatóliai törzsszövetséghez kapcsolta Chorezm alapítását, melynek nevét a ’hurri-zem’, a ’hurrik földje’, vagy a ’khwar-izem’, az avesztai szent tűz, a ’khwarena földje’ jelentésből magyarázta (az Aveszta szerint Chorezmben égett a zoroasztriánus papság szent tüze). Ungnad rámutatott (Subartu, 1936, p. 131, v.ö. I. J. Gelb: Hurrians and Subarians, 2nd ed. 1973, vagy S.N. Kramer: The Babel of Tongues, JAOS, 1968 Vol. 88, No. 1, p. 108, n. 3, Subir & Su nép), hogy az elő-ázsiai ’hurri’ elnevezés valójában nem népnév, hanem szövetséget jelent, amely az ékírásos feljegyzések szerint a szubarok (asszír Szubar-tu, szumér Szubir-ki népe), és a madák (a médek ősei) vagy mitannik között jött létre (ezzel nem feltétlenül a magyarság eredetére utalunk, azonban a mada/méd, mitanni és a magyar népnevek úgy tűnik egyaránt az óiráni/avesztai maidhya = ’közép’ szóra vezethetők vissza, egy lágy gy-hanggal a közepén, így magyar = maidhya airya, a közép népe). A nyugat- és közép-ázsiai összefüggést megerősíti V. Szarianidi, aki a 70-es évektől feltárta a Baktria-Margiana Régészeti Komplexumot (BMAC) és anatóliai párhuzamait, míg Kuzmina ismertette Szintasta és BMAC kapcsolatait (The Eurasian Steppes: The Transition from Early Urbanism to Nomadism, in Kurgans, 2000, Turán, 2010/1) A nyelvtudományban T. V. Gamkrelidze és V. V. Ivanov vetették fel az indo-árják anatóliai „őshazájának” kérdését (ld. még M. Witzel munkáit az indo-árják nyelvéről).

Szintasta építészete és analógiái: 1. Arkaim, 2. Szintasta, 3. Dashly-3 (Baktria, Sarianidi), 4. Pulur, 5. Demircihöyük (Grigorjev: Sintashta Culture); ide vehetjük a késő bronzkori Chicha (tör. csicsák = virág, dísz, v.ö. magyar ’csicsás’) erődvárost Dél-Szibériában, Omszktól keletre, ahol vaskori hozzáépítéseket is találtak (Parzinger), valamint Koy-Krylgan-Kalát Chorezmben (innen származtak kései, honfoglaló szövetségeseink, a „kabarok” vagy kálizok is; v.ö. Hódmezővásárhely régi alaprajza).

Szintasta-Arkaim népének embertani rekonstrukciója (Arkaim Múzeum); ez a típus népesítette be a bronzkori eurázsiai sztyeppét Kelet-Európától az Altáj-hegységig, róluk, életmódjukról, hiedelmeikről, küzdelmeikről hallhatunk a később leírt óindiai Védákban és az óiráni Avesztában, és északon maradt leszármazottaik lehettek a szkíták, és az osztják-hanti énekekben szereplő „Nyuszt-subájú-szabir-fejedelem”, „Daru-szőr-üstökű-kis-szabir-fejedelem-asszony” és népük, Szibéria nagy hatású névadói, akikben a magyarság őseit is tisztelhetjük (ld. A Bálványfejedelem éneke, 1984)

A Cisz- és Transzurál régészeti kultúrái a rézkőkor (eneolitikum) után, az i.e. 3-2. évezredben (Kor.-Epi., p. 58, ford., reprod. Z.T.Cs.)

A Szintasta-települések és leletanyaguk

Az uráli erődvárosok a folyók partoldalain, torkolatánál épültek, úgy, hogy áradáskor szigetként kiemelkedtek a vízből, de vizesárokkal is körbevették őket. Alapterületük 6000 és 35,000 m2 között váltakozott, bejárataik a négy égtáj felé néztek, nyugaton volt a főbejárat, amely egy belső körútra vezetett, a többi, szűkebb bejárat pedig zegzugosan a házak közé. Az erődvárosokat 5-6 m magas, 4 m vastag, kettős védelmi sánccal vették körül, amely rekeszes szerkezetű volt, gerenda, föld, agyag, kő felhasználásával készült, s egy központi és egy külső részre osztotta a települést (ld. ábrák). A sánc úgy készült, hogy először földtéglákból két párhuzamos falat húztak, majd sziklatömböket helyeztek közéjük, azután fagerendákat fektettek erre az alapra, a gerendákra pedig agyagos földet hordtak, amely cementszerűen megkeményedett a kiszáradás után – hasonló volt a honfoglaló magyarság sáncépítési technikája is (Edelény, Győr, Szabolcs, Sály-Váralja). A másik sajátosság a kerek erődvárosok házai, melyek a belső utcára nyíltak, és a napraforgó vagy a margaréta virágjához hasonlóan, nyilván napszimbólumként, „napkerékként” és praktikus okokból is (fűtés), közös falakkal, a sánchoz tapadva épültek, szintén vályogból és gerendákból. A legszebb, legjobban feltárt kerek erődváros Arkaim (ld. dokumentumfilm, Arkaim, Vszjo csugyesza Urala, www.europetourism.su, és a ZDF televízió ismeretterjesztő filmje, Das Vermächtnis der Steppenkrieger, 2010, Youtube; ld. még a színes posztert, www.ancient-code.com, Кульмура.рф, ford., kieg. Z.T.Cs.).

Szintasta település és a nagy kurgán, ahol az eddigi legrégebbi küllős, kétkerekű, ló vontatta kocsi nyomait találták, i.e. 21. századból (légifelvétel, Kor.-Epi., p. 67)

Arkaim, A. légifelvétel, B. a sugaras elrendezésű nagy lakóházak egyikének feltárása, a térelválasztó cölöpök maradványaival, tűzhely és kút nyomaival (Kor.-Epi., p. 70)

 

Arkaim alaprajza a feltárt részek, falak, kutak és kemencék jelölésével, és Szintasta 10-12. lakóépületeinek alaprajza, a./ sárga agyag, b./ sötét színű föld, c./ szén, égett fa, d./ vályogtéglák, valamint a kerek tárológödrök, ülőgödrök, tűzhelyek nyomai (Kor.-Epi., p. 71, 73)

Az egyes erődvárosokat kb. 1000-1500 fő lakta. A belső körútra, térre nyíló, 100-250 m2-es házakban, melyek alapjait 20-30 cm mélyen a talajba vágták, konyhák, hálókamrák, műhelyek, tárolóhelységek, kutak és kemencék voltak. Az egyik településen vízvezeték nyomait fedezték fel (cserép- és facsöveket), és Arkaimnál találtak egy mezőgazdasági területet is, a településen pedig köles-maradványokat, ami arra utal, hogy a középső, késő bronzkorban talajművelés is folyt itt (Kor.-Epi. p. 89). Mindez egy összetett társadalom képét vetíti elénk, amelyben az élet jól szervezett volt, bizonyos hierarchia létezett a vezetők és a köznép között, bár a gazdagabbak és szegényebbek közötti határ nem volt túl éles, a temetkezések, presztízs-tárgyak nem jelzik egyöntetűen ezeket a különbségeket (törzsi „demokrácia”). A Szintasta-kultúra népe fejlett bronziparral rendelkezett, a házakban is voltak kohók, finoman kidolgozott fegyvereket, használati tárgyakat állítottak elő, fémiparos mesterembereiket az eszközeikkel temették el, réz-, arany-, ezüstbányáik voltak a térségben, melyeket a vaskorban is intenzíven használtak utódaik, az Iszet-folyó menti Itkul-kultúra népe.

 

Szintasta kohók rekonstrukciói, és termékeik: lándzsacsúcsok, fokosok, balták (Kor.-Epi., p. 37, 38)

 

Arkaim edényei (balra), és utódai: 1. Petrovka, 2. a „finnugor” kapcsolatokkal is rendelkező Fjodorovo vagy Fedorovka (Alakul is ebbe a láncolatba tartozik), és 3. a vaskori Itkul cserépedényei (Kor.-Epi., p. 74, 87, 281, és Koryakova: An Overview of the Andronovo Culture, 1998); jól látható a fésűs-szőnyegmintás díszítés fennmaradása, s hogy Itkulnál már kerek aljúak az edények; a mai osztjákok-hantik népművészeti motívumai is tükrözik az ősi andronovói mintákat (alább, és Kor.-Epi., p. 159); nálunk ez a motívumkincs nem maradt fenn, legfeljebb a textileinken, és talán a szabiroknál.

Szintasta és a szabir-magyarság – bizonyítékok és feltevések

 

Szintasta-kultúra, Krivoye Ozero, 9. kurgán, 1. sír: A. 1-3. kerámiaedények; 4. fenőkő; 5. kovakő nyílcsúcsok; 6. bronz lándzsacsúcs; F-G. keréklenyomatok, az eddigi legrégebbi küllős kerekű kocsik bizonyítékai; B. 3. agancsból készült zablaszerelékek (Kor.-Epi., p. 81, ld. még Anthony-Brown, 2007, The Secondary Products Revolution, Horse-Riding, and Mounted Warfare, ahol Szintasta 30. sírként szerepel); a férfi elhunyt zsugorított helyzetű, délnyugati tájolású maradványai mellett két részleges lovastemetkezés látható, meglepően hasonló a 3000 évvel későbbi, honfoglaló magyar lovastemetkezésekhez (László Gy.: A honfoglaló magyar nép élete, Püski, p. 116, Kenézlő, jobbra).

Mint említettem, mi, magyarok is felvethetünk egy megfejtést a Szintasta-kultúra és késő bronzkori, vaskori utódainak etnikumával kapcsolatban, amire több adat, összefüggés nyújt lehetőséget, a régészettől a néprajzig és a finnugor nyelvtudományig, mely már régebb óta Nyugat-Szibériában kereste a magyarság korai formálódásának nyomait. Sok értékes néprajzi gyűjtés keletkezett a 19. században (Reguly, Pápay, Patkanov, Steinitz), ami módot ad a nyelvi, néprajzi párhuzamok megállapítására, mivel azonban a genetikai kutatások alapvetően cáfolták a magyarság finnugor eredetének hipotézisét, így legfeljebb egykori szomszédságról, s az ebből fakadó kölcsönös nyelvi-kulturális cserékről beszélhetünk. Ez a szomszédság már a bronzkortól vagy a vaskortól létrejöhetett, de elsőrendűen ahhoz a népcsoporthoz köthető, amely gyakran szerepel az uráli hagyományokban, helynevekben: a szabirokhoz vagy szavárdokhoz, akiknek a nevét viseltük AD 7-8. század előtt, a kazár-türk kapcsolatainkat megelőzően, mint Bíborbanszületett Konstantin császár feljegyezte a magyar követek közlése nyomán (A birodalom kormányzásáról, 38, régi nevünk a „szavarti aszfali”, lovas szavárdok, az óiráni/avesztai aszpa = ló, lovas jelzővel). Róluk kapta nevét Szibéria (osztják-hanti Sober-mu = Szabirország, Szabirföld), tehát egy régebb óta nagy hatást gyakorló népről van szó. A szabirok, szavárdok jelentik az igazi kulcsot a magyarság „ókorához”, legalábbis a nyugat-szibériai bronz- és vaskori kapcsolatainkhoz, s ha nálunk nincs nyoma finnugor géneknek (N Y-DNS haplocsoport, másként M178-Tat allél, Seminoéknál Eu 13 és 14; eddig 7 honfoglaló mintában 0-1% között, ami nem eredetjelző arány, míg az elő-ázsiai apai J2 aránya 2-7% a mai magyarságban, Magyar Tudomány, 2008/10, v. ö. Z.T.Cs.: Genetikai „rokonságok”, Mikes Intl., 2011/2), akkor igen valószínű, hogy a nyelvi „összecsiszolódás” (areális nyelvkiegyenlítődés, Götz L.) is a szabiroknak köszönhető, akik már korábban „közlekedtek” a finnugorokkal, s ez a szabir-hanti-manysi „lingua franca” lett a magyar nyelv „öntőformája”, ezt megelőzően pedig egy „andronovó árja” nyelvjárást beszélhettünk (Helimski). Korántsem lehetetlen, hogy a magyarság eleve a szabirokkal együtt került az Urálhoz – Szintastán belül felfedezhetők különböző típusok, kerámiában, temetkezési módban –, de nem kizárt, hogy csak a vaskorban, i. e. 6-5. században csatlakoztunk a Szintasta-utód szabirokhoz, akik ekkor az Iszet-folyó térségében, a ligetes sztyeppén élhettek, mint az Itkul-kultúra népe (i.e. 7-3. század). E kultúra időben, térben is illeszkedik Hérodotosz „isszedonjaihoz”, míg az „arimaszpukat” a tobol-irtisi Szargatka-kultúrával, vagyis minden jel szerint a népes ogur törzsekkel azonosíthatjuk (i. e. 7. sz. – AD 3-4. sz., közöttük lehettek az óbolgárok és a székelyek, és itt jelennek meg a hunok leletei i.e. 3. század végétől, majd az Uráltól nyugatra bukkannak fel a népes Kara-Abyz kultúrában, ill. résztvesznek a hunok Európába vándorlásában; kb. 70 törzsük volt a források szerint). Lehetséges, hogy e török nyelvű ogurok-óbolgárok is megismerték az iráni-finnugor „lingua francát” (tör. togrul, turul = vadászsólyom, az uráli nyelvekben ’turuj’ = sas, ami jelezheti a szoros kapcsolatot, de lehet későbbi, kazár, oguz, tatár kori átvétel is). Mint már több ízben utaltam rá az adatok, párhuzamok alapján az elmúlt kb. 20 esztendőben, nagy vonalakban rekonstruálható a korai magyarok, szavárdok kapcsolata Szintastával és az utódkultúrákkal, valamint „finnugor” és más szomszédaikkal:

I. Szintasta-temetkezések néhány alapvető, „honfoglaló típusú”, etnikumjelző eleme: a./ az elhunyt fejjel nyugatra temetése (bár még gyakoribb az északi sírtájolás, és az elhunytakat az oldalukra fektették, felhúzott lábakkal, míg a honfoglalók az elhunytaikat rendszerint hanyatt fekvő, nyújtott helyzetben temették el), b./ szabályos, részleges lovastemetkezés, c./ fegyverek, fokos a sírokban (néhány esetben a lehúsolt embercsontok, lefűrészelt emberi koponyatető speciális kultuszokat sejtetnek, melyekre később a szkítáknál, „isszedonoknál” van adat is). Később a szaka (keleti szkíta) és szarmata sírokra jellemző a latitudinális sírtájolás, és a szakáknál a részleges lovastemetkezés, a női sírokban is (Nomads of the Steppes in the Early Iron Age, 1995), ami rendszeres a honfoglalóinknál (hun, ogur sírokból ebben a formában mindkettő hiányzik); mint említettem, hasonló érvénnyel vethető fel a szavárd-magyarság elő-ázsiai, subareus eredete is, legutóbb Grigorjev és mások kutatásai nyomán.

II. Petrovka, Fjodorovo és Alakul utódkultúrák északi, északkeleti terjeszkedése a ligetes sztyeppére és a tajgaövbe, i. e. 1750-1500 körül, melynek során kialakultak az első proto-árja és proto-finnugor kapcsolatok; majd vegyeskultúrák, Cserkaszkul és Mezsovka, melyek kapcsolatban voltak az észak-kazahsztáni, andronovói gyökerű Szargari-kultúrával (ómagyarokkal?)

III. A vaskorban az Uráltól keletre, az Iszety-folyó térségében az Itkul-kultúra sokáig fennálló bronzipara helyi előzményekre vezethető vissza (bár a bronz ötvözéséhez már importáltak ónt, valószínűleg az Altájból), edényeinek fésűs-szőnyegmintás díszítésében felfedezhető a Szintasta-Petrovka előkép, és az itkuliakban láthatjuk Hérodotosz szkíta szokású „isszedonjait” (Z.T.Cs.: Isszedónia I-II., Mikes International). Az i. e. 5. században az itkuliakhoz költözött egy szaka típusú nép, mely a Gorokovo-kultúrában hagyta hátra sáncvárait, emlékeit (ómagyarok?); e népek hol harcias, hol barátibb kapcsolatban voltak az erdőöv finnugorjaival (Gamajun-kultúra).

IV. A hanti, manysi népköltésekben gyakran szereplő „szoberek”, „szaperek”, „tapelek” egyértelműen a szabirokat, szabir-magyarokat jelölik, s az egyik hanti énekben szó van a „szober nagy városnak isten igézte szentséges földjé”-ről (Obdorszki ének, 729. sor, Osztják-chanti hősénekek, II.), ami szó szerint utalhat a bronzkori erődvárosokra, hiszen az uráli finnugorok évezredeken át őrizhették a régi idők emlékét, ahogy a szabirokra vonatkozó énekeket is a 19. századig, amikor a néprajzkutatók lejegyezték őket (Z.T.Cs.: Az Aranyfejedelem éneke, Életünk, 1999/6, Chrestomathia Suardo-Magorica, Turán, 2006/3, Magyar őstörténeti tanulmányok, Mikes Intl., 2010, Restitutio Historiae Veterum Magarii, 2011, www.issuu.com)

V. Szabirok és magyarok AD 1-2. században bukkannak fel először név szerint a történeti forrásokban, immár a Don-Volga-Meótisz térségében: Plinius-nál Sardi Scythae és Mazacasos néven szereplünk (Nat. hist. IV. 83, VI. 21), Ptolemaios-nál pedig a hívebb Souardeni alakban (népnév + gör. toldalék + többesszám, ld. Anonymus 7., Zuard személy-, nemzetségnév, és módosulva helynevekben; az óiráni/ómagyar d-kicsinyítőképző helyneveinkben is gyakori, pl. Agárd, Cegléd, Szekszárd, Szövérd, etc.; v.ö. Suwardata, ’Nap-adta’, Nap-fia, Nap-beavatott, királynév az Amarna-táblákon, i. e. 14. század, in P. O. Skjaervø: Introduction to Zoroastrianism, 2006, és CIAS, www.specialtyinterests.net; ld. még szanszkritül suvarna, ’arany’, a Suvarnaprabhādha Sutra, Aranyfény Szútra c. mahajana buddhista szent irat címében), és a Suardeni „alatt” a Materi, a Volgától keletre (Geogr. V. 9,16-17, első közlés www.ztothcsaba.hu, 2008 nyár, majd Turán, 2009/1). Ptolemaios az isszedonokat és két városukat az Altáj-hegység környékén is megemlíti (VI. 15,4., 15,5), ami utalhat a szavárd-magyarok szkíta kori kapcsolataira, és/vagy az ottani kereskedelmi telepeire, „gyarmatára”, vagy maradékaikra, Ptolemaios ill. az ő korábbi forrásai idején. A kelet-uráli kultúrák elköltözését igazolja, hogy Itkul-Gorokovo emlékeket találtak a Felső-Bjelaja menti korai szarmatáknál (Prokorovo), majd az Ilek-folyó (v.ö. Pokrovka, amazon-temetkezések, Davis-Kimball) és az Alsó-Volga menti szarmata környezetben, i. e. 3 – AD 1. század között, ami Plinius, Ptolemaios adatainak tényszerű, régészeti alátámasztása (Kor.-Epi., p. 225, 244; az alánok is ekkortájt vonulnak nyugat felé, szintén a hunok, ogurok nyomására; v.ö. a belső-ázsiai apai gének, pl. a Q-haplocsoport is elenyésző a honfoglalóknál, s inkább anyai génjeikben voltak „ázsiaiak”). Az etnikai rokonság, kontinuitás igazolását Konstantin megkerülhetetlen közlése nyújtja: „régi nevünk”, a törzsi azonosság vagy szoros szövetség okán nem hun, nem türk, nem onogur, hanem „szavarti aszfali”, lovas szavárd volt, így az 5-8. században sűrűn szereplő szabir név alatt magyarokat is értenünk kell (újabb leletek az Uelgi-tó mellékéről utalhatnak egy néprészünk 9-10. századi visszaköltözésére az Urálon túlra, valószínűleg a besenyő támadás miatt, melyet követően a szabirok nagy része a Dél-Kaukázusba költözött, ld. Maszúdi, Kmoskó).

VI. A magyar antropológiai kutatások már a 60-as évektől kimutatták a honfoglaló magyarok és a késő bronzkori, kazahsztáni Andronovó-nép közötti analógiákat, valamint alsó-volgai, kalinovkai szarmata analógiákat is (Dr. Tóth Tibor, Turán, 2009/1, és Éry K. 1982, Fóthy E. 1984; azóta új összehasonlításokat kellene végezni a fenti kultúrákkal kapcsolatban is).

VII. Az anatóliai-ősárja világba vezet ’Isten’ szavunk, melynek legközelebbi párhuzamai a nem-indoiráni nyelvű hatti ’estan’ = napistennő, az innen átvett indoiráni nyelvű hettita ’istanu’ = napisten, és az avesztai ’yazatana, yezdan’ = isten, szellemi lény tulajdonnevek (G. Beckman: „My Sun-God”, Ravenna, 2002. n. 3, Rédei K: ’Isten’ szavunk eredete, Magyar Nyelv, 1999/1), s ezen kívül iráni eredetűek vallási szavaink közül a menny, pap, áld, áldoz, ármány, és maga a vár, város szavunk is. Harmatta János rámutatott lovas szavaink kelet-iráni, kusán párhuzamaira, ezek tehát nem „ugor koriak”, mint korábban vélték, azon az alapon, hogy a hantiknál is megvan a magyar tájnyelvi ’lau’/ló, az elsőfű, másodfű csikó, és más, lóra, lótartásra vonatkozó szavunk, azonban ezeket nagy valószínűséggel nem „átvettük” az iráni nyelvűektől, hanem mi hoztuk az Urálhoz, eredeti „andronovói árja” örökségként (Harmatta J.: Iráni nyelvek hatása az ősmagyar nyelvre, in Honfoglalás és nyelvészet, 1996, Irániak és finnugorok, irániak és magyarok, in Magyar őstörténeti tanulmányok, 1977, ld. még róka, farkas, medve, méz, vidra, etc. szavainkat).

* * *

Összefoglalva: egy mélyebb „merítés” a múlt, és persze a tudomány kútjából megmutathatja, hogy a korai szabir-magyarság ott rejtőzhetett már a bronzkori, pre-árja, pre-szkíta Szintasta-Andronovó környezetben, s csak jóval később, meglehet csak a szabirok elköltözése, AD 800 után, megfogyatkozva csatlakozhattunk az ogurokhoz, akiknek „hungár” nevünket is köszönhetjük (tör. oq ar = nyíl nép, on-oq-ar/onogur = 10 nyíl népe), s akik a hun-rokonságot közvetítették, s katonailag jelentősen hozzájárultak, hogy kivívjuk helyünket Európában. Ezt a hun-rokonságot érthetően felnagyította Kézai Simon, IV. (Kun) László király udvari krónikása (1285 k.), bevallottan külföldi szerzők művei nyomán, míg a saját, úgy tűnik székely adatai a 7. századi „első honfoglalókra” vonatkoznak, az ogur-hun, Attila-utód Kuberre, „Csabára”, azaz csobánra, aki egy ideig az avar-hunok ispánja volt, s vele jöhettek a székelyek a kárpáti hazába, majd őt várták vissza Görögországból, ahogy ez a „Csaba királyfi” mondájában megjelenik (Anon. 45, Kézai 20-21, ld. a perzsa Vahram Csoben, de a türkök is használták a csobán = ispán tisztségnevet, és az avar korban átvették a szlávok, zsupán alakban). Mindezek az „útjelzők” hitelesen mutathatják a magyarság őstörténetének fontosabb szakaszait az uráli-kazahsztáni bronzkortól kezdve, a honfoglalás előtti századokig, ebben az irányban érdemes folytatni a további kutatásokat, mind az Urálon túl, mind pedig Transzkaukáziában.

Négylovas szkíta szekér arany modellje, Oxus-kincs, i.e. 7-6. század